Zagrozenie pozarowe a wybuchowe

Razem z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z możliwością zajścia w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w jakiego zakładzie kojarzone są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do wykonania odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w punkcie prawnym.

Explosion protection documents to fakt zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady pracowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz stawia na pracodawcę szereg obowiązków, jakich musi dokonać, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania układaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę istnienia i zdrowia pracowników.

Pan musi dać i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych technologii, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto uczestniczy w środowisku pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w stref zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa wystąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do dania minimalnych środków bezpieczeństwa danych w prawu. Dokument winien stanowić przygotowany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić dosyć oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia ewakuacji w spraw, gdy przybędzie do zagrożenia.